Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

11374368_11377751_145250_24102020.jpg

This file is added via programatically
This file is added via programatically

Tin liên quan
Lịch làm việc    11/05/2021
Thông báo    15/03/2021
Tuyển dụng    01/03/2021
Lịch tiếp công dân    08/02/2021
chữ chạy    02/02/2021
Tổ chức bộ máy hoạt động của Trung tâm y tế thị xã Bình Minh    02/02/2021
Bảng giá thủ thuật    19/01/2021
Bảng giá thủ thuật 1    19/01/2021
Bảng giá thủ thuật    19/01/2021
Danh mục số điện thoại nhân viên TCN    07/12/2020

tán sỏi bằng laze.jpg


Tin liên quan
Lịch làm việc    11/05/2021
Thông báo    15/03/2021
Tuyển dụng    01/03/2021
Lịch tiếp công dân    08/02/2021
chữ chạy    02/02/2021
Tổ chức bộ máy hoạt động của Trung tâm y tế thị xã Bình Minh    02/02/2021
Bảng giá thủ thuật    19/01/2021
Bảng giá thủ thuật 1    19/01/2021
Bảng giá thủ thuật    19/01/2021
Danh mục số điện thoại nhân viên TCN    07/12/2020

c112a9bbf972072c5e63.jpg


Tin liên quan
Lịch làm việc    11/05/2021
Thông báo    15/03/2021
Tuyển dụng    01/03/2021
Lịch tiếp công dân    08/02/2021
chữ chạy    02/02/2021
Tổ chức bộ máy hoạt động của Trung tâm y tế thị xã Bình Minh    02/02/2021
Bảng giá thủ thuật    19/01/2021
Bảng giá thủ thuật 1    19/01/2021
Bảng giá thủ thuật    19/01/2021
Danh mục số điện thoại nhân viên TCN    07/12/2020

nội soi tán sỏi laser


Tin liên quan
Lịch làm việc    11/05/2021
Thông báo    15/03/2021
Tuyển dụng    01/03/2021
Lịch tiếp công dân    08/02/2021
chữ chạy    02/02/2021
Tổ chức bộ máy hoạt động của Trung tâm y tế thị xã Bình Minh    02/02/2021
Bảng giá thủ thuật    19/01/2021
Bảng giá thủ thuật 1    19/01/2021
Bảng giá thủ thuật    19/01/2021
Danh mục số điện thoại nhân viên TCN    07/12/2020

11374368_11377751_090825_14102020.jpg

This file is added via programatically
This file is added via programatically

Tin liên quan
Lịch làm việc    11/05/2021
Thông báo    15/03/2021
Tuyển dụng    01/03/2021
Lịch tiếp công dân    08/02/2021
chữ chạy    02/02/2021
Tổ chức bộ máy hoạt động của Trung tâm y tế thị xã Bình Minh    02/02/2021
Bảng giá thủ thuật    19/01/2021
Bảng giá thủ thuật 1    19/01/2021
Bảng giá thủ thuật    19/01/2021
Danh mục số điện thoại nhân viên TCN    07/12/2020

z2120395320355_def799bbfe83c5a47064dfc4761027e7.jpg


Tin liên quan
Lịch làm việc    11/05/2021
Thông báo    15/03/2021
Tuyển dụng    01/03/2021
Lịch tiếp công dân    08/02/2021
chữ chạy    02/02/2021
Tổ chức bộ máy hoạt động của Trung tâm y tế thị xã Bình Minh    02/02/2021
Bảng giá thủ thuật    19/01/2021
Bảng giá thủ thuật 1    19/01/2021
Bảng giá thủ thuật    19/01/2021
Danh mục số điện thoại nhân viên TCN    07/12/2020

z2120395332366_34918dab0d41b09f52596857c8231270.jpg


Tin liên quan
Lịch làm việc    11/05/2021
Thông báo    15/03/2021
Tuyển dụng    01/03/2021
Lịch tiếp công dân    08/02/2021
chữ chạy    02/02/2021
Tổ chức bộ máy hoạt động của Trung tâm y tế thị xã Bình Minh    02/02/2021
Bảng giá thủ thuật    19/01/2021
Bảng giá thủ thuật 1    19/01/2021
Bảng giá thủ thuật    19/01/2021
Danh mục số điện thoại nhân viên TCN    07/12/2020

PS 2.jpg


Tin liên quan
Lịch làm việc    11/05/2021
Thông báo    15/03/2021
Tuyển dụng    01/03/2021
Lịch tiếp công dân    08/02/2021
chữ chạy    02/02/2021
Tổ chức bộ máy hoạt động của Trung tâm y tế thị xã Bình Minh    02/02/2021
Bảng giá thủ thuật    19/01/2021
Bảng giá thủ thuật 1    19/01/2021
Bảng giá thủ thuật    19/01/2021
Danh mục số điện thoại nhân viên TCN    07/12/2020

z2120396776709_7eef09a222529ea122c1e42b9ecf07b3.jpg


Tin liên quan
Lịch làm việc    11/05/2021
Thông báo    15/03/2021
Tuyển dụng    01/03/2021
Lịch tiếp công dân    08/02/2021
chữ chạy    02/02/2021
Tổ chức bộ máy hoạt động của Trung tâm y tế thị xã Bình Minh    02/02/2021
Bảng giá thủ thuật    19/01/2021
Bảng giá thủ thuật 1    19/01/2021
Bảng giá thủ thuật    19/01/2021
Danh mục số điện thoại nhân viên TCN    07/12/2020

Noi soi ruot thua


Tin liên quan
Lịch làm việc    11/05/2021
Thông báo    15/03/2021
Tuyển dụng    01/03/2021
Lịch tiếp công dân    08/02/2021
chữ chạy    02/02/2021
Tổ chức bộ máy hoạt động của Trung tâm y tế thị xã Bình Minh    02/02/2021
Bảng giá thủ thuật    19/01/2021
Bảng giá thủ thuật 1    19/01/2021
Bảng giá thủ thuật    19/01/2021
Danh mục số điện thoại nhân viên TCN    07/12/2020

Bệnh Viện Đa Khoa Phúc Sơn

Tin liên quan
Lịch làm việc    11/05/2021
Thông báo    15/03/2021
Tuyển dụng    01/03/2021
Lịch tiếp công dân    08/02/2021
chữ chạy    02/02/2021
Tổ chức bộ máy hoạt động của Trung tâm y tế thị xã Bình Minh    02/02/2021
Bảng giá thủ thuật    19/01/2021
Bảng giá thủ thuật 1    19/01/2021
Bảng giá thủ thuật    19/01/2021
Danh mục số điện thoại nhân viên TCN    07/12/2020

11374368_11377751_140416_04092020.jpg

This file is added via programatically
This file is added via programatically

Tin liên quan
Lịch làm việc    11/05/2021
Thông báo    15/03/2021
Tuyển dụng    01/03/2021
Lịch tiếp công dân    08/02/2021
chữ chạy    02/02/2021
Tổ chức bộ máy hoạt động của Trung tâm y tế thị xã Bình Minh    02/02/2021
Bảng giá thủ thuật    19/01/2021
Bảng giá thủ thuật 1    19/01/2021
Bảng giá thủ thuật    19/01/2021
Danh mục số điện thoại nhân viên TCN    07/12/2020

e096ef830c89f3d7aa98.jpg


Tin liên quan
Lịch làm việc    11/05/2021
Thông báo    15/03/2021
Tuyển dụng    01/03/2021
Lịch tiếp công dân    08/02/2021
chữ chạy    02/02/2021
Tổ chức bộ máy hoạt động của Trung tâm y tế thị xã Bình Minh    02/02/2021
Bảng giá thủ thuật    19/01/2021
Bảng giá thủ thuật 1    19/01/2021
Bảng giá thủ thuật    19/01/2021
Danh mục số điện thoại nhân viên TCN    07/12/2020

913b73779f7d6023396c.jpg


Tin liên quan
Lịch làm việc    11/05/2021
Thông báo    15/03/2021
Tuyển dụng    01/03/2021
Lịch tiếp công dân    08/02/2021
chữ chạy    02/02/2021
Tổ chức bộ máy hoạt động của Trung tâm y tế thị xã Bình Minh    02/02/2021
Bảng giá thủ thuật    19/01/2021
Bảng giá thủ thuật 1    19/01/2021
Bảng giá thủ thuật    19/01/2021
Danh mục số điện thoại nhân viên TCN    07/12/2020

ảnh nội soi dạ day


Tin liên quan
Lịch làm việc    11/05/2021
Thông báo    15/03/2021
Tuyển dụng    01/03/2021
Lịch tiếp công dân    08/02/2021
chữ chạy    02/02/2021
Tổ chức bộ máy hoạt động của Trung tâm y tế thị xã Bình Minh    02/02/2021
Bảng giá thủ thuật    19/01/2021
Bảng giá thủ thuật 1    19/01/2021
Bảng giá thủ thuật    19/01/2021
Danh mục số điện thoại nhân viên TCN    07/12/2020

11374368_11377751_164912_27082020.png

This file is added via programatically
This file is added via programatically

Tin liên quan
Lịch làm việc    11/05/2021
Thông báo    15/03/2021
Tuyển dụng    01/03/2021
Lịch tiếp công dân    08/02/2021
chữ chạy    02/02/2021
Tổ chức bộ máy hoạt động của Trung tâm y tế thị xã Bình Minh    02/02/2021
Bảng giá thủ thuật    19/01/2021
Bảng giá thủ thuật 1    19/01/2021
Bảng giá thủ thuật    19/01/2021
Danh mục số điện thoại nhân viên TCN    07/12/2020

11374368_11377751_143737_27072020.jpg

This file is added via programatically
This file is added via programatically

Tin liên quan
Lịch làm việc    11/05/2021
Thông báo    15/03/2021
Tuyển dụng    01/03/2021
Lịch tiếp công dân    08/02/2021
chữ chạy    02/02/2021
Tổ chức bộ máy hoạt động của Trung tâm y tế thị xã Bình Minh    02/02/2021
Bảng giá thủ thuật    19/01/2021
Bảng giá thủ thuật 1    19/01/2021
Bảng giá thủ thuật    19/01/2021
Danh mục số điện thoại nhân viên TCN    07/12/2020

109887659_616751428981619_7501417762436661462_n.jpg


Tin liên quan
Lịch làm việc    11/05/2021
Thông báo    15/03/2021
Tuyển dụng    01/03/2021
Lịch tiếp công dân    08/02/2021
chữ chạy    02/02/2021
Tổ chức bộ máy hoạt động của Trung tâm y tế thị xã Bình Minh    02/02/2021
Bảng giá thủ thuật    19/01/2021
Bảng giá thủ thuật 1    19/01/2021
Bảng giá thủ thuật    19/01/2021
Danh mục số điện thoại nhân viên TCN    07/12/2020

hoạt động pkham


Tin liên quan
Lịch làm việc    11/05/2021
Thông báo    15/03/2021
Tuyển dụng    01/03/2021
Lịch tiếp công dân    08/02/2021
chữ chạy    02/02/2021
Tổ chức bộ máy hoạt động của Trung tâm y tế thị xã Bình Minh    02/02/2021
Bảng giá thủ thuật    19/01/2021
Bảng giá thủ thuật 1    19/01/2021
Bảng giá thủ thuật    19/01/2021
Danh mục số điện thoại nhân viên TCN    07/12/2020

11374368_11377751_150823_23072020.jpg

This file is added via programatically
This file is added via programatically

Tin liên quan
Lịch làm việc    11/05/2021
Thông báo    15/03/2021
Tuyển dụng    01/03/2021
Lịch tiếp công dân    08/02/2021
chữ chạy    02/02/2021
Tổ chức bộ máy hoạt động của Trung tâm y tế thị xã Bình Minh    02/02/2021
Bảng giá thủ thuật    19/01/2021
Bảng giá thủ thuật 1    19/01/2021
Bảng giá thủ thuật    19/01/2021
Danh mục số điện thoại nhân viên TCN    07/12/2020